Puur water-filter met kleurindicator

(Art.nr.:80511)

Productgegevens

Filterhuis gevuld met 500 ml Duresin RI. Wordt achter een osmose-installatie geplaatst. Inclusief slangaansluitingen voor osmose-installaties.

Bevat: Styreen-divinylbenzeencopolymeer met trialkylammoniumgroepen in OH-vorm & Styreen-divinylbenzeencopolymeer met sulfonzuurgroepen in H-vorm.
Gevarenaanduiding: Veroorzaakt ernstig oogletsel.
Veilligheidsinstructie: Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.

Wij bevelen


Siliphos freshwater

verwijderingsmiddel voor fosfaat en silicaat

DuplaRin Colour M

kleurbevorderend voer