Silikatfilter

(Art.nr.:80512)

Productgegevens

Filterhuis gevuld met 500 ml Duresin SI. Wordt achter eenosmose-installatie geplaatst. Inclusief slangaansluitingen voor osmoseinstallaties. 500 ml filtervolume bindt max. 5.000 mg silicaat.

Waarschuwing!
Bevat: Styreen-divinylbenzeencopolymeer met trialkylammoniumgroepen in OH-vorm
Gevarenaanduiding: Veroorzaakt ernstig oogletsel.
Veilligheidsinstructie: Na het werken met dit product handen grondig wassen. Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen. Inhoud / container afvoeren in overeenstemming met de plaatselijke / regionale / nationale / internationale voorschriften.

Wij bevelen


Siliphos freshwater

verwijderingsmiddel voor fosfaat en silicaat

Duresin RI

Puur water-hars